بایگانی‌های نشست جریان سازان تبلیغی - امیر بیان علیه السلام
نشست جریان سازان تبلیغی امیربیان برگزار شد ۱۰ تیر ۱۳۹۸
از سوی معاونت فارغ التحصیلان امیربیان:

نشست جریان سازان تبلیغی امیربیان برگزار شد

بعد از دو سال برنامه ریزی و تهیه زیرساخت های مورد نیاز بنظر رسید باید از بین بدنه فارغ التحصیلان افراد و دوستانی که ...