بایگانی‌های مدیریت جهادی - امیر بیان
جلسه مدیریت جهادی بیست و نهم خرداد ۰۱ تیر ۱۳۹۸
از سوی مؤسسه امیربیان:

جلسه مدیریت جهادی بیست و نهم خرداد

جلسه مدیریت جهادی چهارشنبه مورخ 29 خرداد ماه در مؤسسه تخصصی خطابه امیربیان برگزار شد.