بایگانی‌های دوره بصیرتی - امیر بیان
دوره بصیرتی بصائر یک برگزار می گردد ۱۷ آذر ۱۳۹۷
از سوی مؤسسه امیر بیان:

دوره بصیرتی بصائر یک برگزار می گردد

دوره بصیرتی بصائر یک ویژه کادر، اساتید و پژوهشگران مؤسسه امیر بیان برگزار می گردد.