بایگانی‌های انتشارات سوره مهر - امیر بیان
جلسه‌ای با مدیر عامل انتشارات سوره مهر تهران ۱۴ آذر ۱۳۹۷
از سوی مؤسسه امیر بیان:

جلسه‌ای با مدیر عامل انتشارات سوره مهر تهران

در این جلسه در رابطه با نشر و توزیع محصولات مؤسسه به گفتگو پرداخته شد.