بایگانی‌های اعزام کارگروه عربی - امیر بیان
گزارشی از کارگروه مبلغین عربی در کشور سوریه ۱۳ اسفند ۱۳۹۷
از سوی مؤسسه امیربیان:

گزارشی از کارگروه مبلغین عربی در کشور سوریه

گزارشی از کارگروه اعزامی مبلغین عربی مؤسسه امیربیان به کشور سوریه