#گزارش_عملیات ✳️ در حاشیه‌ی ماموریت معاونت آموزش به استان فارس 💠 بررسی نقاط ضعف و قوت جلسات امروز و برنامه ریزی عملیات فردا.

#گزارش_عملیات
✳️ در حاشیه‌ی ماموریت معاونت آموزش به استان فارس

💠 بررسی نقاط ضعف و قوت جلسات امروز و برنامه ریزی عملیات فردا.