💠 در حاشیه‌ی سفر به استان فارس انجام شد: ❤️ درس اخلاق استاد رستم‌پور بزرگوار و طرح نکات علمی 🔶 امید است این دست جلسات ادامه یابد.  

💠 در حاشیه‌ی سفر به استان فارس انجام شد:
❤️ درس اخلاق استاد رستم‌پور بزرگوار و طرح نکات علمی

🔶 امید است این دست جلسات ادامه یابد.