💠 مراسم تکریم، تودیع و معارفه‌ی فرمانده‌ی شعبه‌ی فارس موسسه‌ی تخصصی امیر بیان علیه السلام 🔶 خدا قوت به استاد دهقان 🔶 و عرض ارادت به استاد زارع ❤️ به امید تحول   ❤️ مصاحبه با خبرگزاری‌ها و تشریح برنامه‌ها توسط استاد وکیل‌پور 🔶 خدا قوت حاج تقی عزیز

💠 مراسم تکریم، تودیع و معارفه‌ی فرمانده‌ی شعبه‌ی فارس موسسه‌ی تخصصی امیر بیان علیه السلام

🔶 خدا قوت به استاد دهقان
🔶 و عرض ارادت به استاد زارع

❤️ به امید تحول

 

❤️ مصاحبه با خبرگزاری‌ها و تشریح برنامه‌ها توسط استاد وکیل‌پور

🔶 خدا قوت حاج تقی عزیز