گزارش تصویری عملیات فاطمیه اول در زندان خورین ورامین موسسه امیر بیان تهران

گزارش تصویری عملیات فاطمیه اول
در زندان خورین ورامین

موسسه امیر بیان تهران