💡مهم‌ترین گرایش مؤثر در تصمیم‌گیری… 📜 بیان شد که تمایلات و گرایش ها بر آگاهی‌های انسان تأثیر فراوانی دارد، اما در جلسه ی سوم محصول مکتوب «انتخاب فاطمی»، به مؤثرترین میل در انتخابِ ۱۴۰۰ سال پیش مردم مدینه صحبت شده است. ♦️ میل ترس، از دیرباز تا این زمان گره گشای دشمنان به حساب می […]

💡مهم‌ترین گرایش مؤثر در تصمیم‌گیری…

📜 بیان شد که تمایلات و گرایش ها بر آگاهی‌های انسان تأثیر فراوانی دارد، اما در جلسه ی سوم محصول مکتوب «انتخاب فاطمی»، به مؤثرترین میل در انتخابِ ۱۴۰۰ سال پیش مردم مدینه صحبت شده است.

♦️ میل ترس، از دیرباز تا این زمان گره گشای دشمنان به حساب می آمده و حتی ابلیس هم از این حربه برای نا امیدی بندگان استفاده می کند.

📚 کتاب «انتخاب فاطمی» را می‌توانید توسط لینک زیر تهیه بفرمائید:
https://bayanbook.ir
_______________
#انتخاب_فاطمی
#منبر_مکتوب
#فاطمیه

موسسه امیر بیان تهران