همایش بزرگ مبلغان استان قم «فجر فاطمی» - امیر بیان علیه السلام | امیر بیان علیه السلام