تابلو فرهنگی

جدول ملاک های انتخاب اصلح

همچنان که اصل انتخابات یک تکلیف الهی است، انتخاب اصلح هم یک تکلیف الهی است. مردم بایستی هوشمندانه و آگاهانه انتخاب کنند. مقام معظم رهبری مد ظله العالی در جهت تسهیل تشخیص فرد اصلح از منظر مقام معظم رهبری، جدولی تهیه شده و ۱۴ ملاک از ملاکهایی که مقام معظم …

مشاهده بیشتر »