طرح ملی خانواده در ماه مهمانی خدا برگزار می گردد

طرح ملی خانواده در ماه مهمانی خدا با توجه به برگزاری طرح ملی خانواده توسط تشکل فراگیر تبلیغی که متکفل ساماندهی گروه های تبلیغی می باشد؛ لزوم مشارکت … ادامه

نشریه هیئت شماره اول

شماره اول نشریه هیات خانوادگی موسسه تخصصی خطابه امیر بیان را از لینک زیر دریافت … ادامه